Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 26/05/2019 và 01/06/2019
Cập nhật: 05.06.2019 01:51

Đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 26/05/2019 và 01/06/2019 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi. Trung tâm nhận đơn phúc khảo từ ngày 04/06/2019 đến hết ngày 18/06/2019. Sau ngày 18/06/2019 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.