Thông báo đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 21/04/2019
Cập nhật: 26.04.2019 04:02

Đã có điểm thi Ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ thi ngày 21/04/2019 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi. Trung tâm nhận đơn phúc khảo từ ngày 26/04/2019 đến hết ngày 10/05/2019. Sau ngày 10/05/2019 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.