Thông báo đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 22/09/2019
Cập nhật: 30.09.2019 02:36

Đã có điểm thi ngoại ngữ ngày 22/09/2019 thí sinh vào tra cứu điểm thi vui lòng nhấp vào đây. Nhập số báo danh để kiểm tra điểm thi. Trung tâm nhận đơn phúc khảo từ ngày 30/09/2019 đến ngày 14/10/2019. Sau ngày 14/10/2019 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.